Tıbbi Dökümantasyon

tibbi_dokumTıbbi sekreter, tıp ve sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında bilimsel araştırmalardan elde edilen bulguların derlenmesi, düzene konması ve araştırıcıların hizmetine sunulması konularında görev alan sağlık personelidir.

Programı bitiren öğrencilere ön lisans diploması ve “Tıbbi Sekreter” ünvanı verilir. Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Programı mezunları, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının poliklinik ve klinik bilgi işlem hizmetlerinde, hasta kayıt ve kabulde, insan kaynakları birimlerinde ve merkezi tıbbi arşiv hizmetlerinde çalışabilmektedir.

 1. 1
  Programın Amacı

  Tıp ve sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında bilimsel araştırmalardan elde edilen bulguların derlenmesi, düzene konması ve araştırıcıların hizmetine sunulması konularında çalışacak bilgili ve etik değerlere bağlı tıbbi sekreterler yetiştirmektir.

 2. 2
  Kazanılan Derece Ve Düzeyler

  Önlisans Derecesi Avrupa Yükseköğretim Alanı için Yeterlilikler Çerçevesi (QF-EHEA): Kısa Düzey Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Yaşam Boyu Öğrenme (EQF-LLL): 5.Düzey

 3. 3
  Kayıt Ve Kabul Koşulları

  Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Ulusal Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa YGS-3 puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir.

 4. 4
  Mezuniyet Koşulları

  Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 120 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

 5. 5
  Önceki Öğrenimin Tanınması

  Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır. İsteğe bağlı seçmeli dersler ile ders kurulu kapsamındaki dersler için muafiyet talebinde bulunulamaz.

 6. 6
  Ders Planı-AKTS Kredileri

  Ders Planı AKTS İçin TIKLAYINIZ!

 7. 7
  Program Yeterliliği

  Program Yeterliliği İçin TIKLAYINIZ!

 8. 8
  İş İmkanları

  Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı mezunları, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının poliklinik ve klinik bilgi işlem hizmetlerinde, hasta kayıt ve kabulde, insan kaynakları birimlerinde ve merkezi tıbbi arşiv hizmetlerinde çalışabilmektedir.

 9. 9
  Üst Dereceye Geçiş

  İşletme Sağlık İdaresi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Sağlık Kurumları Yöneticiliği Sağlık Yönetimi

 10. 10
  Eğitim Türü

  Uzaktan Eğitim.

 11. 11
  Ölçme Ve Değerlendirme

  Uzaktan eğitim programlarında ara sınavlar yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz olarak, genel sınavlar ise merkezi bir sınav şeklinde gerçekleştirilir. Ders başarı notu, ara sınavı notunun % 20’si ve genel sınav notunun % 80’inin toplamından oluşur. Öğrencinin dersten başarılı sayılması için genel sınavdan en az 50 alması başarı notunun en az 60 olması gerekir.

 12. 12
  Bölüm/Program Başkanı
 13. 13
  Değerlendirme Anketleri

  Soru

  Performans Derecesi(1,2,3,4,5,6)

  Öğretim elemanın dersi anlatımı

   

  Öğretim elemanının dersle ilgili sorulara cevap verme yetkinliği

   

  Öğretim elemanının derste farklı düşünce ve yorumlara yer vermesi ile derse katılımı özendirmesi

   

  Öğretim elemanının derse hazırlıklı gelmesi

   

  Dersin süresinin etkin kullanılması

   

  Öğretim elemanının sınavları ve ödevleri objektif bir şekilde değerlendirmesi

   

  Öğretim elemanının derslere düzenli ve zamanında başlaması.

   

  Öğretim elemanının öğrencilerle iletişimi

   

  Öğretim elemanının ders saatleri dışında erişebilirlik ve size ayırdığı zamanın yeterliliği

   

  Dönem başında dersin içeriğinin ve amaçlarının belirtilmesi

   

  Dersin güncel konularla desteklenmesi

   

  Sınavlardaki soruların açıklığı,derse uyumluluğu

   

  Dersin bilgi ve becerileri geliştirmesi

   

  Dersle ilgili kaynaklara ulaşma imkanı

   

  Dersin bölümdeki diğer derslere göre yaygınlığı

   

  Kaynakların dersin amacına uygun seçilmesi

   

  Ders ve öğretim elemanı hakkındaki ek düşünceler

   

  Anket Değerlendirme Sonuçları

 14. 14
  Ders-Program Çıktısı Matrisi

  Ders-Program Çıktısı Matrisi İçin TIKLAYINIZ!

Duyurular