Sağlık Yönetimi

Sevgili Arkadaşlarım,


Kuşkushacer_ozgen_narciuz, hepimiz için sağlığımız en değerli varlığımızdır. Sağlığımızın korunması ve iyileştirilmesi, sadece bizlerin refah düzeyi açısından değil ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınması açısından da önemlidir. Ancak daha uzun ve daha kaliteli bir yaşam sürmemizi birçok faktör etkiler. Bu faktörler arasında ülkelerin kendi koşullarına özel olarak oluşturduğu sağlık sektörü de yer alır. Toplumun artan, değişen ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayacak nitelikte bir sağlık sektörünün oluşturulması, günümüzde birçok ülkenin odaklandığı temel alanlardan biri haline gelmiştir.

Türkiye’de de daha iyi işleyen bir sağlık sektörünün oluşturulması amacıyla birçok önemli değişiklik yapılmaktadır. Bu değişiklikler neticesinde ülkemizde artık sadece sağlık sektöründe yaşanılan mevcut sorunlara çözüm önerileri geliştirecek yöneticilere değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinciyle sektörün geleceğini şekillendirecek liderlere de ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla, sağlık yöneticiliği adeta yıldızı parlayan bir meslek konumuna gelerek, sizlere gelecek vadeden bir kariyer fırsatı sunmaktadır.  

Sevgili arkadaşlarım; İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü olarak, biz, sizlerle birlikte hem bu önemli ve saygın mesleğin gelişmesine hem de sektörün giderek daha fazla ihtiyaç duyduğu liderlerin yetişmesine ciddi katkı sağlayabileceğimize inanıyoruz.

Sağlık, huzur ve başarı dileklerimle…

Prof. Dr. Hacer Özgen NARCI
Sağlık Yönetimi Bölümü
hnarci[at]medipol.edu.tr

 1. 1
  Programın Amacı

  Bireylerin ve toplumun sağlık statüsünün korunması ve iyileştirilmesi temel amacına yönelik olarak, sağlık sistemi ile ilgili mevcut ve olası sorun alanlarının belirlenmesine, değerlendirilmesine ve disiplinler arası ekip çalışması yaparak etkili ve verimli şekilde çözüm önerilerinin geliştirilmesine liderlik eden, etik değerlere bağlı sağlık yöneticileri yetiştirmektir.

 2. 2
  Kazanılan Derece Ve Düzeyler

  Lisans Derecesi Avrupa Yükseköğretim Alanı için Yeterlilikler Çerçevesi (QF-EHEA): 1.Düzey Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Yaşam Boyu Öğrenme (EQF-LLL) : 6.Düzey

 3. 3
  Kayıt Ve Kabul Koşulları

  Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Ulusal Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa TM-1 puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

 4. 4
  Mezuniyet Koşulları

  Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

 5. 5
  Önceki Öğrenimin Tanınması

  Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır. İsteğe bağlı seçmeli dersler ile ders kurulu kapsamındaki dersler için muafiyet talebinde bulunulamaz.

 6. 6
  Ders Planı-AKTS Kredileri
 7. 7
  Program Yeterliliği
 8. 8
  İş İmkanları

  Sağlık Yönetimi Bölümü’nü tamamlayan ve mezun olan öğrenciler başta Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Sağlık Bakanlığı ve bakanlığa bağlı kurumların çeşitli kademelerinde olmak üzere devlet ve özel hastanelerde, ilaç üreten firmalarda, belediyelerin sağlık daire başkanlıklarında, sigorta şirketlerinin sağlık sigortası bölümlerinde, kamu ve özel sektöre ait çeşitli kuruluşlarda çalışabilmektedirler. Bu alanlarda üst düzey yöneticiliğe yükselme olanakları da bulunmaktadır.

 9. 9
  Üst Dereceye Geçiş

  Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

 10. 10
  Eğitim Türü

  Uzaktan Eğitim.

 11. 11
  Ölçme Ve Değerlendirme

  Uzaktan eğitim programlarında ara sınavlar yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz olarak, genel sınavlar ise merkezi bir sınav şeklinde gerçekleştirilir. Ders başarı notu, ara sınavı notunun % 20’si ve genel sınav notunun % 80’inin toplamından oluşur. Öğrencinin dersten başarılı sayılması için genel sınavdan en az 50 alması başarı notunun en az 60 olması gerekir.

 12. 12
  Bölüm/Program Başkanı
 13. 13
  Değerlendirme Anketleri

  Soru

  Performans Derecesi(1,2,3,4,5,6)

  Öğretim elemanın dersi anlatımı

   

  Öğretim elemanının dersle ilgili sorulara cevap verme yetkinliği

   

  Öğretim elemanının derste farklı düşünce ve yorumlara yer vermesi ile derse katılımı özendirmesi

   

  Öğretim elemanının derse hazırlıklı gelmesi

   

  Dersin süresinin etkin kullanılması

   

  Öğretim elemanının sınavları ve ödevleri objektif bir şekilde değerlendirmesi

   

  Öğretim elemanının derslere düzenli ve zamanında başlaması.

   

  Öğretim elemanının öğrencilerle iletişimi

   

  Öğretim elemanının ders saatleri dışında erişebilirlik ve size ayırdığı zamanın yeterliliği

   

  Dönem başında dersin içeriğinin ve amaçlarının belirtilmesi

   

  Dersin güncel konularla desteklenmesi

   

  Sınavlardaki soruların açıklığı,derse uyumluluğu

   

  Dersin bilgi ve becerileri geliştirmesi

   

  Dersle ilgili kaynaklara ulaşma imkanı

   

  Dersin bölümdeki diğer derslere göre yaygınlığı

   

  Kaynakların dersin amacına uygun seçilmesi

   

  Ders ve öğretim elemanı hakkındaki ek düşünceler

   

  Anket Değerlendirme Sonuçları

 14. 14
  Ders-Program Çıktısı Matrisi